Efco 8092  – купить триммер, сравнение цен интернет-магазинов: фото, характеристики, описание | E-Katalog

Efco 8092 – купить триммер, сравнение цен интернет-магазинов: фото, характеристики, описание | E-Katalog

Efco 8061 инструкция по эксплуатации онлайн страница 2

54

ATENÇÃO !!!

RISCO DE PREJUÍZO AUDITIVO

NAS NORMAIS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO,

ESTA MÁQUINA PODE COMPORTAR PARA O OPERADOR 

ENCARREGADO UM NÍVELDE EXPOSIÇÃO PESSOAL

DÍARIA AO RUIDO IGUAL OU SUPERIOR A

85 dB (A)

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟ ΤΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ, ΓΙΑ ΤΟ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ΙΣΗ Ή ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΗΣ.

85 dB (A)

DİKKAT!!!

İŞİTME KAYBI RİSKİ

NORMAL ŞARTLARDA BU MOTORUN KULLANIMI

SIRASINDA KULLANICI GÜNLÜK

85 dB (A)

VE ÜSTÜ GÜRÜLTÜYE MARUZ KALABİLİR.

POZOR!!! 

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ SLUCHU

PŘI NORMÁLNÍM POUŽÍVÁNÍ SE 

OBSLUHA TOHOTO PŘÍSTROJE VYSTAVUJE DENNÍ 

HLADINĚ HLUKU ROVNAJÍCÍ SE NEBO VĚTŠÍ NEŽ

85 dB (A)

ВНИМАНИЕ!!!

При нормальных условиях эксплуатации уровень 

шума от этой машины превышает

85 dB (А)

используйте защитные средства

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ СЛУХА

UWAGA!!! 

ZAGROŻENIE USZKODZENIA SŁUCHU

W ZWYKŁYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA 

URZÑDZENIE TO POWODUJE NARAŻENIE

OPERATORA NA DZIENNY POZIOM 

HAŁASU RÓWNY LUB WYŻSZY NIŻ

85 dB (A)

P

INTRODUÇÃO

TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS 
Para uma utilização correcta do corta-relva eléctrico e para evitar acidentes, não comece a trabalhar 
sem antes ler este manual com a máxima atenção. O indice ajudará a encontrar a página do manual 
onde se encontram as descrições de funcionamento dos diversos componentes e as instruções para 
o necessário controle e para a manutenção do trimmer eléctrico. 
N.B. As descrições e as ilustrações contidas neste manual não se conconsideram rigorosamente 
obrigatórias. A empresa reservase ao direito de eventuais modifi cações sem ter de pôr em dia 
o presente manual.

ΕIΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ 
Για σωστή χρήση του ηλεκτρικού χλοοκοπτικού και την αποφυγή ατυχημάτων, διαβάστε προσεκτικά 
το παρόν εγχειρίδιο πριν από την έναρξη της εργασίας σας. Στο εγχειρίδιο, θα βρείτε τις εξηγήσεις 
λειτουργίας των διαφόρων εξαρτημάτων και τις οδηγίες για τους αναγκαίους ελέγχους και συντήρηση. 
ΣΗΜ. Οι περιγραφές και οι ενδείξεις που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν θεωρούνται 
απαραίτητα δεσμευτικές. Η Εταιρία επιφυλάσσεται να επιφέρει μετατροπές χωρίς απαραίτητα 
να ενημερώνει περιοδικά το παρόν εγχειρίδιο.

GR

CZ

ÚVOD

PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ 
Nezačínejte práci, aniž si nejprve pečlivě přečtete tento návod k obsluze, předejdete tak nehodám a 
dozvíte se informace, jak správně elektrickou strunovou sekačku používat. V tomto návodu najdete 
vysvětlení chodu různých částí křovinořezu a pokyny k nutným kontrolám a údržbě.
Pozn.: Ilustrace a popisy, uvedené v tomto návodu, nejsou přísně závazné. Výrobce si vyhrazuje 
právo na provádění případných změn bez povinnosti aktualizace tohoto návodu.

TR

GİRİŞ

ORİJİNAL TALİMATLARIN ÇEVİRİSİ 
Elektrikli motorlu tırpanı doğru kullanmak ve kazaları önlemek için, bu kılavuzu dikkatle okumadan 
çalışmaya başlamayınız.
NOT: Bu kılavuzda hangi çizimlerin ve teknik özelliklerin bulunması gerektiği her bir 
ülkenin kanunlarına göre değişebileceğinden, imalatçı firma tarafından kullanıcıya 
bildirilmeden değiştirilebilir.

RUS

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ 
Для правильного использования электрического триммера и для предотвращения несчастных 
случаев перед началом работы очень внимательно прочтите данное руководство. Вы 
найдете здесь пояснения относительно некоторых частей кустореза, а также инструкции по 
необходимым проверкам и обслуживанию.
ВНИМАНИЕ: Иллюстрации и спецификации в данной инструкции могут быть без 
уведомления изменены производителем в соответствии с требованиями страны, где 
производится продажа настоящего изделия.

ВВЕДЕНИЕ

PL

WPROWADZENIE

TŁUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNYCH  
Aby używać kosiarki elektrycznej w prawidłowy sposób i uniknąć wypadków, nie należy przystępować 
do pracy bez uprzedniego uważnego przeczytania niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcja zawiera 
wyjaśnienia dotyczàce działania różnych części składowych urzàdzenia oraz instrukcje dotyczàce 
przeprowadzania niezbędnych czynności kontrolnych oraz konserwacji.
UWAGA! Opisy oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji nie zawsze dokładnie odzwierciedlajà 
stan faktyczny. Producent zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian i nie zobowiàzuje się do 
każdorazowej aktualizacji instrukcji.

UK

Efco 8061 инструкция по эксплуатации онлайн страница 33

85

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ÚDRŽBA

45

46

47 48A

48B

ГОЛОВКА С НЕЙЛОНОВОЙ ЛЕСКОЙ 

Никогда не используйте леску большего диаметра. Это 
приводит к разрушению головки и перегреву двигателя (рис. 
41-42).
Рис. 43 
Для того, чтобы в процессе работы удлинить 
сработавшуюся леску ударьте головкой по земле. Каждый раз 
при ударе леска будет выдвигаться на 2,5 cm.
Внимание:  Не бейте головкой слишком сильно (избегайте 
контакта головки с камнями).

ВНИМАНИЕ — Во избежание риска серьезных травм ни 

в коем случае не используйте вместо нейлоновой лески леску 
или кабели с сердечником из металла или другого материала.

ЗАМЕНА НЕЙЛОНОВОГО ПРОВОДА (8061)
1 —  Открутить  ручку  (C, Рис. 44A) и снять катушку.  Чтобы 

Сейчас читают:  Триммеры ХОПЕР купить недорого в Москве с доставкой в интернет магазине|Compumir

полностью разобрать головку, снять кольцевое уплотнение 
(Рис. 44B).

2  —  Согнуть провод пополам так, чтобы один конец был длинней 

другого примерно на 10 см. Ввести провод в специальное 
отверстие (В, Рис. 47) на катушке. Замотать по направлению 
стрелки.

3  —  Завершив обмотку провода, зафиксировать его в специальных 

прорезях, как показано на Рис. 48В. Установить пружину. 
Пропустить провод через отверстия (Рис. 49 -ctp. 86), вытянуть 
его наружу и отпустить. Закрепить головку крышкой.

ЗАМЕНА НЕЙЛОНОВОЙ ЛЕСКИ (8091)
1 —  Нажмите на крышку головки и поверните по часовой стрелке 

(Рис. 45), снимите крышку и внутреннюю шпулю.

2 — Сложите леску вдвое так, чтобы один конец был длиннее 

другого на 14 см. Закрепите леску в специальном ушке (В, Рис. 
46). Намотайте леску по направлению, указанному стрелкой 
на шпуле.

3 — По окончании намотки установите кольца лески, как показано 

на Рис. 48A, и  установите шпулю с намотанной новой леской на 
место, как показано на Рис. 50 -ctp. 86. Потяните за выпущенные 
концы и закройте крышку. В дальнейшем для выхода лески 
во время работы слегка стукните по земле.

Česky

РУССКИЙ

Polski

HLAVA S NYLONOVÝMI STRUNAMI 

Používejte stále stejný průměr původní struny, aby 
nedocházelo k přetížení motoru (obr. 41-42). 
Obr. 43 K 
prodloužení nylonové struny klepněte při práci hlavicí 
o zem. Při každém úderu se vysune asi 2,5 cm struny.
POZNÁMKA:    Hlavicí  nesmíte  klepnout  o  beton  nebo               
dlažbu — je to nebezpečné.

POZOR — Pro snížení rizika vážných zranění nepoužívejte 

nikdy kabely či struny s kovovým jádrem či jiným materiálem 
místo sekacích strun se silonem.

VÝMĚNA NYLONOVÉ STRUNY (8061)
1 — Stiskněte knofl ík (C, obr.  44A) a vyjměte cívku (D). Chcete-li 

hlavu úplně rozmontovat, odstraňte pojistný kroužek (obr. 
44B). 

2 — Strunu přehněte asi v polovině, jednu stranu nechte o asi 10 

cm delší. Nylonovou strunu zablokujte v příslušném zářezu 
(B, obr. 47) na cívce. Naviňte ji ve směru šipky.

3 — Po navinutí zablokujte strunu v příslušných otvorech podle 

obr.  48B. Namontujte pružinu. Strunu protáhněte očky (obr. 
49 — str. 86), vytáhněte ji směrem ven a uvolněte. Hlavici 
zablokujte knofl íkem.

VÝMĚNA NYLONOVÉ STRUNY  (8091)
1 — Stiskněte jazýček (obr.  45), odstraňte kryt a vyjměte vnitřní 

cívku.

2 — Strunu přehněte asi v polovině, jednu stranu nechte o asi 14 

cm delší. Nylon zablokujte v příslušném zářezu (B, obr. . 46) 
na cívce. Každou strunu stejnoměrně naviňte ve směru šipky 
do jejího uložení, dávejte pozor, aby se spolu nezapletly.

3 — Po navinutí zablokujte struny v příslušných otvorech podle 

obr. 48A. Namontujte pružinu. Strunu protáhněte očky (obr. 
50 — str. 86) a vytáhněte ji směrem ven. Hlavici zablokujte 
krytem.

KONSERWACJA 

GŁOWICA Z ŻYŁKĄ NYLONOWĄ 

Zawsze stosować żyłki o takiej samej średnicy jak żyłka oryginalna, 
aby nie powodować przeciążenia silnika (Rys. 41-42). 
Rys. 43 
Aby wydłużyć żyłkę, lekko stuknąć wirującą głowicą o 
podłoże. Po każdym uderzeniu, żyłka wydłuża się o około 2,5 cm.
UWAGA:   Nie uderzać głowicą o twarde powierzchnie np. 
cementowe lub kamienne, ponieważ może to być niebezpieczne.

UWAGA — Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń, 

nigdy nie należy używać żyłek drucianych lub wzmocnionych 
metalem zamiast żyłek nylonowych.

WYMIANA ŻYŁEK NYLONOWYCH (8061)
1 — Odkręcić pokrętło (C, Rys. 44A) i wyjąć szpulę (D). Aby całkowicie 

rozmontować głowicę, należy wyjąć pierścień sprężynujący (Rys. 
44B). 

2 — Złożyć żyłkę, przy czym jedna część powinna być dłuższa od 

drugiej o około 10 cm. Włożyć żyłkę do specjalnego karbu (B, 
Rys. 47) na szpuli. Nawijać zgodnie ze strzałką.

3 — Po nawinięciu żyłki, zablokować ją tak jak to wskazano na 

rysunku 48B. Zamontować sprężynę. Przełożyć żyłkę przez okute 
otwory w obudowie  (Rys. 49 — str. 86), przeciągnąć na zewnątrz 
i zablokować. Zablokować głowicę za pomocą pokrętła.

WYMIANA ŻYŁEK NYLONOWYCH (8091)
1 — Nacisnąć języczek (Rys. 45), zdjąć pokrywę i wyjąć wewnętrzną 

szpulę.

2 — Złożyć żyłkę, przy czym jedna część powinna być dłuższa od 

drugiej o około 14 cm. Zablokować żyłkę w odpowiednim karbie 
(B, Rys. 46) na szpuli. Równomiernie i bez krzyżowania nawijać 
każdą żyłkę zgodnie z kierunkiem strzałki odpowiednio w jej 
rowku.

3 — Po nawinięciu żyłki, zablokować ją tak jak to wskazano na Rys. 

48A. Zamontować sprężynę. Przełożyć żyłkę przez okute otwory 
w obudowie (Rys. 50 — str. 86) i przeciągnąć na zewnątrz. Założyć 
pokrywę głowicy i upewnić się, że zaczepy obudowy znajdują 
się w położeniu wyjściowym.

Efco 8061 инструкция по эксплуатации онлайн страница 49

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ВНИМАНИЕ! Всегда останавливайте машину и отсоединяйте питающий 

кабель перед тем, как приступать к выполнению всех операций, указанных 

в нижеприведенной таблице, за исключением тех случаев, когда требуется 

функционирование машины.

Если после выполнения всех проверок неисправность остается, обратитесь в авторизованный 
сервисный центр. В случае появления неисправности, не указанной в этой таблице, обратитесь 
в авторизованный сервисный центр.

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Мотор не запускается или 
работает неравномерно. 
(Удос товерьтесь, что 
п и т а ю щ и й   к а б е л ь 
подсоединен к сети)

Двигатель не набирает 
полную скорость и/или 
сильно дымит.

Сейчас читают:  ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТРИММЕРА БЕНЗИНОВОГО MTD 710 AST (ТИП 41CD710G678) (2008 ГОД) (ДВИГАТЕЛЬ) | Все для ремонта инструментов и оборудования -

Чрезмерное искрение 
щеток

Двигатель запускается и 
работает, но устройство 
резки не вращается

В Н И М А Н И Е : 
Ни в коем случае 
н е   к а с а й т е с ь 
р е ж у щ е г о   у з л а 
при работающем 
двигателе.

1.  П и т а ю щ и й   к а б е л ь 

поврежден

2. Неисправный  мотор

3.  И з но с и в ш ие с я   и л и 

поврежденные щетки

1. Неправильное 

напряжение и частота 
в электросети

2. Неправильные длина 

и с е чение пр ов ода 
удлинителя

И з н о с и в ш и е с я   и л и 
поврежденные щетки

1. Повреждение муфты или 

трансмиссионного вала.

1.  Замените: свяжитесь с 

уполномоченным центром 
технической поддержки

2. З а м е н и т е :   с в я ж и т е с ь   с 

уполномоченным центром 
технической поддержки

3. З а м е н и т е :   с в я ж и т е с ь   с 

уполномоченным центром 
технической поддержки

1. Проверьте  характеристики 

э л е к т р о с е т и

2. Рекоменд уемые  значения 

длины провода удлинителя 
(230В); см. таблицу в разделе 
Пуск (стр.73)

З а м е н и т е :   с в я ж и т е с ь   с 
у п ол н о м о ч е н н ы м   ц е н т р о м 
технической поддержки

1. З а м е н и т е   и х   в   с л у ч а е 

необходимости; свяжитесь 
с уполномоченным центром 
технической поддержки

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

UWAGA: przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności zalecanych w poniższej 
tabeli należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania, za wyjątkiem napraw 
wymagających działania urządzenia.

Po sprawdzeniu wszystkich możliwych przyczyn, jeśli problem nie został rozwiązany, należy zwrócić 
się do Autoryzowanego Serwisu. Jeśli pojawi się usterka nie wymieniona w tabeli, należy zwrócić 
się do Autoryzowanego Serwisu.

PROBLEM

MOŻLIWE PRZYCZYNY

ROZWIĄZANIE

Silnik nie uruchamia się 
lub pracuje w nieregularny 
sposób.  (Upewnić się, 
że kabel zasilania jest 
podłączony do sieci)

Silnik nie osiąga pełnej 
prędkości.

Na d m i e r n e   i s k r z e n i e 
szczotek

Silnik uruchamia się i działa, 

ale narzędzie tnące nie 

obraca się.

U WA G A :  

N i e                                                                                             

d o t y k a ć   n i g d y 

m e c h a n i z m u 

tnącego, gdy silnik 

pracuje.

1. Uszkodzony kabel 

zasilania

2. Uszkodzony silnik 

3.  Zużyte lub uszkodzone 

szczotki

1. Nieprawidłowe napięcie 

lub częstotliwość zasilania 
sieciowego

2.  Nieprawidłowa długość i 

przekrój przedłużacza

Zużyte lub uszkodzone 
szczotki

1.  Uszkodzone złącze lub 

wał napędowy.

1. Wymienić: Skontaktować się z 

autoryzowanym serwisem

2. Wymienić: Skontaktować się z 

autoryzowanym serwisem

3. Wymienić: Skontaktować się z 

autoryzowanym serwisem

1. Sprawdzić parametry zasilania 

sieciowego

2.  Zalecane długości przedłużaczy 

(230 V); Patrz tabela w rozdziale 
„Rozruch” (Str. 73)

Wymienić: Skontaktować się z 
autoryzowanym serwisem

1. W razie potrzeby wymienić je; 

Skontaktować się z autoryzowanym 
serwisem

101

Головки для триммера efco 8061 купить в москве | neopod

Катушка для триммера Т002/ косилки / М10 х 1.25 / аналог Oleo-Mac / Efco .Подходит для моделей Oleo-Mac: Sparta 25 S / 250 S, Sparta 25 / 250 T, BC 24 S / BC 240 S, BC 280 S, BC 320 S, BC 320 T, BC 380 S, 725 S Ergo, 725 T Ergo, 725 D, BC 260 4S, 730 S и др. А также для…

Запчасти к триммеру efco купить в москве | neopod

Головка полуавтоматическая М8х1,25LH, диаметр лески 2.4 мм Makita 958500114 для триммера RBC411U, EBH253U, EBH343U, EM4351UH, EM2650UH, EM3400U, EM4350RH, UR3502

Мотокоса (триммер) электрическая efco 8061 e, 600вт — купить по выгодной цене в интернет-магазине ozon

Триммер efco 8092

Мотокоса электрическая EFCO 8092 E– это электрический триммер, который работает от сети на базе надежного электромотора мощно… ещестью 900 Вт.Одинарная эргономичная рукоятка обеспечивает оператору комфортную работу с триммером. Мотокоса электрическая EFCO 8092E оснащена режущей головкой с леской 1,6 мм, которая обеспечивает идеальный срез. Небольшой вес 3,4 кг. способствует удобству и простоте в эксплуатации.Тип: электрическийМощность, л.с.: 1,22Мощность, кВт: 0,9 Напряжение/Частота, В/ГцУровень звукового давления/мощности, дБ(А): 86 / 96Рукоятка: одинарнаяРемни: естьВес, кг: 3.4

Deltainzhiniring.ruЗарегистрирован: 4 года и 3 месяца назад
» jid=»gtnwg2spfyf» jcontainer=»body»>Менее года

Доставка: в Ростов-на-Дону из Челябинска

Пожаловаться

Электрокосы efco 8061 ✅ — купить в москве по цене 6 345 руб.

Сделать уход за садом удобнее, комфортнее и приятнее, поможет специальная садовая техника. Одной из ее вариаций являеются электрокосы Efco. Поскольку это удобная садовая техника, которая позволит оптимально ухаживать за газоном на Вашем приусадебном участке. Электрокосы Efco имеют электродвигатель, расположенный сверху, за счет чего триммер идеально сбалансирован.

Такие косы защищены от перегрева специальным тепловым реле. К тому же, закругленный щиток, прикрывающий режущий элемент электрокосы, обеспечивает безопасность оператора. Еще одним плюсом  является изолированность мотора с помощью виброгасителей. Почти все модели снабжены гибким стальным валом, который имеет самосмазывающийся кожух и обеспечивает снижение выбрации, карабин противостоит неожиданным рыками силового кабеля, а защитный кожух обеспечен лезвием для отрезания лески.

Все модели  обеспечены наплечным ремне и имеют головку полуавтомат с двумя нейлоновыми лесками. Официальная гарантия изделия распространяется на два года.
Приобретение такой электрокосы сделает уход за Вашим садом удобнее, комфортнее и плодотворнее, поскольку работа в саду будет вызывать Вас радость, а значит, Вы сможете сделать больше за меньший срок.

Сейчас читают:  Леска для косилок Bosch - каталог цен, где купить в интернет-магазинах: продажа, характеристики, описания, сравнение | E-Katalog

Электрокосы Efco, компании по производству садового оборудования, обладают такими важными качествами как высокая надежность и практически стопроцентная гарантия безопасности при использовании. При этом качество работы электрокосы также находится на высоте.

Электрокосы фирмы Эфко – отличный выбор, если Вам нужно обработать участок земли средних размеров. Работают они очень быстро, даже когда приходится скашивать высокую траву. При всех этих достоинствах эти косы удобны и не нуждаются в особом уходе.

Электрические косы этой итальянской фирмы обладают компактными размерами.

С помощью электрокосы Efco можно осуществлять обработку и стрижку даже на труднодоступных местах и территориях. По цене эта техника доступна почти всем. Так что, если Вы желаете купить электрическую косу, которая сочетает в себе высокое качество и приемлемые цены, то электрокосы фирмы Эфко обязательно привлекут Ваше внимание. А потом станут Вашими верными помощниками в садоводстве.

баннер информации о компании

Электрический триммер efco 8061 e 60049012a-cd — цена, отзывы, характеристики, фото — купить в москве и рф

Разные триммеры обладают различными возможностями по установке режущего элемента – лески, стального или пластикового ножа или различных их комбинаций. Самые маломощные триммеры работают только с леской или пластиковым ножом.

Чем мощнее триммер, тем более толстую леску рациональнее ставить для ее долгой работы, при мощности 1 кВт оптимальна леска толщиной 1 мм. Леска кроме толщины отличается по профилю поперечного сечения. Традиционная круглая леска эффективна для работы с обычной мягкой травой. Для жесткой, сухой травы более производительна леска с квадратным или другим угловатым сечением. Однако у таких лесок значительно больше шум при рассекании воздуха (при работе бензиновыми триммерами это не имеет значения, т.к. шум двигателя перекроет свист любой лески).

Пластиковый нож обычно ставится на электрические или маломощные бензиновые триммеры – его возможности примерно соответствуют толстой леске, только ресурс работы такого ножа гораздо выше, чем у лески за счет возможности огибания твердых препятствий (столбов, камней и т.д.).

Стальной нож используется для расчистки сильно заросшего участка от жесткой травы и мелких кустарничков. При работе с такой оснасткой следует быть особенно осторожным, т.к. при наскакивании ножа на камень или бугор, триммер сильно подскакивает, поэтому не следует делать быстрых размашистых движений для избегания травм и несчастных случаев. Еще из под ножа часто с большой скоростью отлетают мелкие камушки, поэтому не работайте в присутствии посторонних ближе, чем в 15-20 метрах и всегда используйте защитные очки, а при долгих работах лучше и специальную защитную маску для всего лица.

Стальной диск – наиболее серьезная оснастка для мощных триммеров. Он способен срезать не только любую траву и кустарнички, но и ветки кустов толщиной в несколько сантиметров.

Efco 8061 отзывы которым я верю

В общем, если слегка править газон, то эта машинка подойдёт. Но если площадь большая, да еще и трава высокая — надо выбирать триммер помощнее. Ибо термовыключатель спасает пламенный моторчик, который явно слабоват и так и норовит перегреться.

И всё же этот триммер оказался востребованным в хозяйстве. Позднее приобрёл самодвижущуюся бензиновую газонокосилку — она отлично «работает по площадям», но значительный вес не позволяет активно маневрировать. Именно для скашивания травы у стволов деревьев и на склоне дренажной канавы этот мелкий Efco оказался очень нужным.

Оставьте комментарий

Adblock
detector